Referat 2009

Referat fra Grundejerforeningen Hjortespringparkens ordinære generalforsamling, torsdag d. 3. september 2009.

Version til print (pdf 46 Kb)
Regnskab 2008-2009 (pdf 1,7 Mb)
Dagsorden (pdf 1,3 Mb)

På generalforsamlingen var fremmødt 31 stemmeberettigede, heraf 5 fuldmagter.

1. Valg af dirigent

Anders Michael Jensen (43) blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

På vores første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2008 nedsatte bestyrelsen vanen tro de forskellige udvalg samt vedtog en aktivitetsplan for året der skulle komme.

Der har i årets løb været afholdt 8 bestyrelsesmøder. Der har været flere interessante emner på dagsordenen, det mest krævende var dog etablering af Kabel Tv i december/januar måned.

Nu følger så den traditionelle oversigt over, hvad der er bedrevet i de 9 udvalg.

Teknisk udvalg:

Hovedaktiviteten i indeværende år, var overgangen til YouSee kabelTV hen over nytåret.

Overordnet set må bestyrelsen konstatere, at det gik rimeligt smertefrit. Der var enkelte tilfælde af manglende eller misvisende kommunikation, og der var også i starten lagt en for optimistisk etableringsplan, hvorfor der var nogle beboere der sad hjemme en hel dag og ventede forgæves.

Men overordnet set. Vi fik det vi bestilte til aftalt tid og pris. Indtil nu er det også bestyrelsens opfattelse at kvaliteten af såvel anlægsarbejdet samt det som det drejer sig om – TV signalerne er meget høj. Det ser ud til at de manglende undertekster eller de finske undertekster nu er historie.
Bestyrelsen er bekendt med, at der har været et nedbrud siden etableringen.

Da bestyrelsen gennemgik de enkelte gamle aftaler med Viasat og Canal digital, fremgik det af flere af kontrakterne, at der var 3 måneders opsigelse. Bestyrelsen turde ikke opsige dem, før YouSee havde meldt klar kort efter jul. Så vi kom til at betale kanal afgift til disse kanaler i januar februar og Marts uden der var nogle der fik glæde af dem. Hvad værre var, så viste det sig at enkelte kanaler havde 9 måneders opsigelse – så vi har faktisk først nu betalt de sidste licenser for bl.a. TV2 sport. Bestyrelsen har kontakter leverandørerne og YouSee flere gange, for at se om vi kunne få nedsat opsigelsesperioderne, da vi nu også betaler for de samme kanaler gennem YouSee – men uden held.

Bestyrelsen vil gerne rette en stor tak til Knud Erik for en kæmpemæssig indsats i såvel tilbuds, planlægnings, etablerings og indkøringsfase.

Vi fik et tilbud, fra elektrikeren, på fjernelse af den gamle TV mast, samt alt elektronikken i varmecentralen på kr. 21.000 plus moms. Dette sammenholdt med, at vi fik masten fjernet for 2500 kr. af en jernhandel, samt alt elektronikken for 1200 kr. af nogle beboere, betalt via pligtarbejdet.

Grundet disse ekstra omkostninger, og det arbejde bestyrelsen havde givet sig selv, har bestyrelsen valgt at udskyde vejrenovering et år eller 2.

I november poppede den gamle sag om lukning af Byskovvej/Hjortespringparken op igen. Det var vores naboer i Bakkedragets villaby, der ønskede sagen taget op igen. Jeg har deltaget i et møde på kommunen, og endnu engang gjort klart, at vi mener vejen ikke skal lukkes. Hvad der sker nu ved bestyrelsen ikke – vi har ikke fået nogen besked fra kommunen.

Varmeudvalget:

De reparationer der blev foretaget sidste år på rørene, har gjort at vandtabet nærmest er stoppet. Der har været flere måneder med et tab på 0 kubikmeter, og de øvrige måneder har der været tale om 50-500 liter.

Gasforbruget har i indeværende år været på gennemsnittet. Men ved budgetlægningen sidste efterår, havde HNG de højeste priser nogen sinde. Da priserne hen over vinteren faldt og faldt, endte det med at årets sidste regning fra HNG blev ændret til en check. Dette kan også ses af vores varmeregnskab, hvor alle huse i år får penge tilbage. Det er vist ikke sket før.

Henrik i nr. 2 smurte og inspicerede alle hovedventiler i april måned. Det har resulteret i at 20 nu er modne til udskiftning. Vi fik et tilbud hjem i maj måned og accepterede det, så det kunne komme med på ”sidste” års regnskab. Udskiftningen vil finde sted den 9. og 10. september.
De ventiler vi får monterede er vedligeholdelsesfri, og skal ikke smøres hvert andet år. Efter næste uge skulle 43 af de 108 hovedventiler være udskiftet.

I pressen har der været forlydender om, at Vestforbrændingen udvider fjernvarme nettet her i Hjortespring og ud mod en større medicinvirksomhed i Bagsværd. Dvs. de kommer nærmest her forbi. Grunden mange forhold, bl.a. at vi må forvente at skulle skifte kedler om 8 år, at Danmark snart løber tør for naturgas (hvilket vel gør os afhængige af tilfældige internationale gasleverandører), har bestyrelsen bedt Vestforbrændingen om et tilbud på at komme på deres system. Bestyrelsen forestiller sig et system som i dag, hvor vi laver central afregning til Vestforbrændingen, og så kører videre med vores varmeregnskab.
Fordelene skulle være, at vi kan fjerne kedler og det meste udstyr fra varmecentralen og i fremtiden kun behøver at vedligeholde varmerørene. Endvidere er prisen væsentlig lavere på fjernvarme end på gas og prisen svinger ikke så meget. Dette skyldes at Vestforbrændingen er et non profit anlæg.
Der skal sikkert også være nogle ulemper. Hvis bestyrelsen får et tilbud fra Vestforbrændinge, som vi finder interessant, vil vi indkalde til beboermøde. På grundlag af det vil bestyrelsen vurdere om der skal indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling.

Grønt udvalg:

I årets løb har der været afholdt 2 arbejdsdage, sammen med Stadagervejens grundejerforening. Arbejdsdagen i efteråret regnede nærmest væk – så tak til dem der mødte op.
Der har endvidere været afholdt en arbejdsdag på fælles-fælles arealet, specielt med henblik på rotunden rundt om bålpladsen, men også fældning af træer andre steder på området.

I august 2008, blev der rundsendt en plan for de grønne områder udarbejdet af det daværende grønne udvalg. Bestyrelsen har taget fat på enkelte af de ting, der stod i planen. Endvidere ønsker bestyrelsen gennem sit forslag til budget, der fremlægges senere, at fortsætte arbejdet efter den plan. Dette betyder, at der i denne tid, vil ske en del på endearealet ved nr. 60 og op mod Byskovvej.

Der har i år været stor tilslutning til pligtarbejdet. Det er ikke flere huse der deltager, men til gengæld ønsker de deltagende huse, flere arbejder. Hvis man kigger godt efter, ser det ud til at der er en del 17-20 årige, der får suppleret indtægten via græsslåning, hækklipning, lugning på midterarealer, kratrydning osv.

Sidste efterår meddelte vores gartner (Malmquist), at han ville gå på pension og lukke firmaet. Vi fik anbefalet et andet firma. Tilbuddene på græsslåning på vores arealer og på fælles-fælles arealerne lå på niveau med det vi tidligere har betalt. Efter en kort indkøringsperiode, må vi konstatere, at det nye firma gør det virkelig godt. Der bliver slået græs meget tæt på skel, og de er begyndt at slå græsset på de steder, der tidligere var udlagt til pligtarbejde. En udvikling vi vil søge at fortsætte, ved at fjerne træstubbe fra arealerne, så en større maskine kan køre på områderne.

I januar måned meddelte bestyrelsen fra Stadagervej, at de synes der var klippet nok ned på fælles-fælles arealerne, og at de ønskede at vi ophørte med vores ”egne” arbejdsdage på området. Da både deres bestyrelse og vores bestyrelse er klar over, at der fortsat skal ske noget på de arealer, har vi fået et tilbud fra vores gartner på udtynding, fældning og vedligeholdelse af dette område. Et forslag som Stadagervejen vedtog på deres generalforsamling i marts måned og som vi skal tage stilling til senere i aften.

Legepladsudvalg:

På sidste generalforsamling blev der afsat 50000 kr. til nyanskaffelser på legepladsen. Udvalget arbejdede i vinter og forår med, hvordan den fremtidige legeplads skulle se ud og fremlagde et meget flot forslag til renoveret legeplads for bestyrelsen i maj måned. Forslaget er baseret på frivillig arbejdskraft. Hermed fik vi ca. dobbelt så mange legeredskaber – men så en lidt længere monterings tid.

Legeredskaberne er købt og betalt (se regnskabet) og monteringen er gået i gang. Men før dette kunne ske, skulle nogle defekte legeredskaber fjernes, området jævnes, beskære nogle buske og så græs. Nu er fundamentet ved at være der, så der kan komme fart på monteringen og udvalget har lovet, at vi snart skal se den nye legeplads.

Festudvalg:

Festudvalget har som vanligt arrangeret den årlige juletræstænding. I år var der meget lille fremmøde. Bestyrelsen håber, at flere møder op i år.

Sammen med legepladsudvalget har festudvalget arrangeret fastelavns arrangement. Igen i år et velbesøgt arrangement.

Materieludvalget:

Eneste nyanskaffelse i år har været nye ny motorsave.

Infoudvalget:

Udvalget har endnu engang udfærdiget godt materiale til vores infomapper.

Velkomstudvalg:

Vi har budt velkommen til beboerne i nummer 60 og 31 i årets løb.

Flag-udvalg:

Intet at berette.

Sidste:

Allan Wengel (32) har valgt at trække sig som næstformand.

Der var enkelte bemærkninger til formandens beretning – herunder blev det bl.a. diskuteret, hvad grundlaget var for det grønne udvalgs virke. Formanden kunne her slå fast, at udgangspunktet var den plan, som blev udarbejdet sidste år.

Beretningen blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Foreningens kasserer, Leif Larsen (21) gennemgik regnskabet. Af væsentlige afvigelser til foreningsregnskabet blev nævnt antennekanalafgift på 98.737 kr. (se i øvrigt formandens beretning herom).

Jessie Vintov (6) efterlyste svar på spørgsmål fra sidste års generalforsamling, som hun ikke havde fået svar på endnu. Kassereren lovede hende et skriftligt svar herpå snarest. Ligeledes gav formanden tilsagn om, at hun til enhver tid kunne henvende sig til ham, hvis hun ikke mente at fået tilfredsstillende svar på sine spørgsmål.

Regnskabet blev bragt til afstemning med følgende resultat:

Stemmer for: 29
Undlader at stemme: 2

Regnskabet blev således godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen.

4.1 Forslag til vedligeholdelsesplan for fælles/ fællesarealer mod Stadagervej.

Efter en kort fremlæggelse af forslaget fra formandens side blev der stillet spørgsmål og udvekslet synspunkter. Formanden kunne i den forbindelse supplere forslaget med følgende bemærkninger:

  • Der har ikke været en plan for dette område tidligere.
  • Der vil nu være professionelle til at holde området i ave.
  • Det er første gang Stadagervej har villet være med til en vedligeholdelsesløsning, og det er usandsynligt de vil være med til yderligere end, hvad dette forslag indebærer.
  • Der er stadig mulighed for, at gøre mere end forslaget på de halvårlige arbejdsdage.
  • Vi har kun forpligtet os i beskæring for areal 1 og vedligehold i 3 år.

Forslaget blev bragt til afstemning med resultatet:

26 stemmer for
3 stemmer imod
2 undlader at stemme

Forslaget blev således godkendt.

5. Forslag fra medlemmerne.

5.1 Beskæring af popler.

Efter forskellige indlæg for og imod forslaget lovede formanden at kigge nærmere på poplernes fremtid, hvorefter forslagsstiller trak forslaget tilbage.

Fra punkt 5.2 på dagsorden var der kun 29 stemmeberettigede.

5.2 Forslag til plejeplan.

Formanden kunne til debatten bemærke, at den grønne plan under alle omstændigheder ville blive revideret i næste forenings år.

Forslaget blev bragt til afstemning med resultatet:

5 stemmer for
2 undlader at stemme
22 stemmer imod.

Forslaget blev således afvist.

5.3 Afskaffelse af pligtarbejde.

På baggrund af diskussionen omkring forslaget valgte forslagsstiller at trække forslaget.

6. Forslag til budget, herunder fastlæggelse af kontingent og vederlag til kassereren samt andre vederlag til bestyrelsesmedlemmer.

Forslaget blev gennemgået af formanden. Af principielle og vedtægtsmæssige årsager blev et forslag omkring forhøjelse af foreningskontingentet, som blev stillet i forbindelse med dette punkt, afvist.

Budgettet blev sat til afstemning med resultatet:

27 stemmer for
1 stemmer imod
1 undlader at stemme.

Budgettet blev således vedtaget.

7. Valg af formand

Poul Dahl (14) – valgt 2008 – blev enstemmigt genvalgt.

8. Valg af næstformand, såfremt denne er på valg.

Da Allan Wengel (32) havde valgt at nedlægge sit hverv, havde Knud Erik Madsen (45) overtaget posten – var ikke på valg.

9. Valg af kasserer, såfremt denne er på valg.

Leif Larsen (21) – valgt 2008 – blev enstemmigt genvalgt.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer i det omfang disse er på valg.

Kim Goderum (26) – valgt i 2007 – blev enstemmigt genvalgt.

Janne Bay (38) – valgt 2008 – var ikke på valg.

11. Valg af 2 suppleanter.

Marianne Juul (4) – valgt 2008 – blev enstemmigt genvalgt.

Tom Sund (23) – nyvalgt – blev enstemmigt valgt

12. Valg af 2 revisorer.

Anne-Marie Helt (10) – valgt 2008 – blev enstemmigt genvalgt.

Anders Jensen (43) – valgt 2008 – blev enstemmigt genvalgt.

13. Eventuelt.

Der var intet til punktet eventuelt og generalforsamlingen sluttede kl. 21:30.

(Referat godkendt af:) 

Dirigent: Anders Michael Jensen. Referent: Jørgen Eriksen. Formand: Poul Dahl

Næstformand: Knud Erik Madsen. Kasserer: Leif Larsen. Bestyrelsesmedlem:  Kim Goderum

Bestyrelsesmedlem: Janne Bay. Suppleant:Marianne Maegaard.  Suppleant: Tom Sund